Đường trắng - Đường Tinh Luyện Biên Hòa

Đường trắng - Đường Tinh luyện Biên Hòa bao gồm các dòng sản phẩm sau:
  • Đường tinh luyện (Biên Hòa Pure) - dạng bịch đóng gói 500g/1kg (cành mai cho dịp tết)
  1. Đường tinh luyện (Biên Hòa Pure) bịch 1kg
  2. Đường tinh luyện (Biên Hòa Pure) bịch 0.5kg
  • Đường tinh luyện (Biên Hòa Pure) - dạng hũ 800g (cành mai cho dịp tết)
  • Đường xuất khẩu Domin 500g/1kg
  • Đường tinh luyện xuất khẩu
  • Đường trắng thượng hạng
  • Đường trắng cao cấp (Biên Hòa Daily) - dạng bịch đóng gói 500g/1kg (cành mai cho dịp tết)
  • Đường sạch (Biên Hòa Saving) - dạng bịch đóng gói 500g/1kg