Đường phèn vàng - Đường phèn Biên Hòa

Đường phèn Biên Hòa bao gồm các dòng sản phẩm sau:
  • Đường phèn vàng khoáng chất - dạng bịch đóng gói 500g
  • Đường phèn vàng thiên nhiên - dạng bịch đóng gói 500g