Đường phèn trắng - Đường phèn Biên Hòa

Đường phèn trắng Biên Hòa bao gồm các dòng sản phẩm sau:
  • Đường phèn (Biên Hòa Pro) - dạng bịch đóng gói 500g
  • Đường phèn Thiên Nhiên - dạng bịch đóng gói 500g