Đường vàng thiên nhiên Biên Hòa

Đường vàng thiên nhiên Biên Hòa bao gồm các dòng sản phẩm sau:
  • Đường vàng Thiên Nhiên (Biên Hòa Gold) - dạng bịch đóng gói 1kg
  • Đường vàng Thiên Nhiên xuất khẩu
  • Đường vàng Cô Ba -  dạng bịch đóng gói 1kg
  • Đường vàng khoáng chất -  dạng bịch đóng gói 1kg